Cena brutto 0.00 pln
ilość 0 shop-koszyk-get-ilosc-szt

POWITANIE

Serdecznie witamy na naszej nowej stronie internetowej.
W razie wątpliwości lub problemów prosimy o wiadomość: wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl lub telefon: 12 425 30 88
Wszystkich naszych dotychczasowych klientów prosimy o ponowne założenie konta. Zachęcamy do rejestracji, która jest niezbędna do tego, by w pełni korzystać z możliwości sklepu internetowego. 

 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA ZNAK ROKU

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie oraz Wydawnictwo Światło-Życie składają podziękowanie  uczestnikom konkursu za zainteresowanie rywalizacją i zaangażowanie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, na spotkaniu Centralnej Diakonii Jedności wytypowano zwycięzcę. Zostały przyznane 3 nagrody główne. Dwie nagrody główne (dodatkowe) ufundował moderator generalny ks. Marek Sędek. Przyznanie trzech nagród głównych podyktowane było faktem, iż zaprezentowane prace są interesujące i profesjonalne.

W roku formacyjnym może nam jednak towarzyszyć tylko jeden znak i dlatego Centralna Diakonia Jedności postanowiła oddać decydujący głos uczestnikom naszego ruchu, a zwłaszcza młodzieży. Zapraszamy zatem do głosowania na jeden spośród trzech znaków. Oddawanie głosów na wybrany znak będzie możliwe poprzez stronę www.oaza.pl. Głosowanie odbędzie się w dniach od 2 do 9 lutego 2018, o czym będziemy informować na bieżąco. Znak, który otrzyma największą liczbę polubień będzie nam towarzyszył w ciągu roku formacyjnego 2018/2019. Hasło tego roku brzmi: „Młodzi w Kościele”.

Nagrody przewidziane dla wszystkich osób biorących udział w zmaganiach konkursowych prześlemy pocztą do końca lutego 2018 roku.

Zwycięzcami konkursu zostały:

– Beata Górka

– Anita Dzierzgowska

– Maria Sewerynowicz

Laureatom składamy gratulacje!

Zwycięskie prace zostaną przedstawione w dniu rozpoczęcia głosowania.

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA ZNAK ROKU W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Wydawnictwo Światło-Życie (dalej zwane organizatorem) ogłasza konkurs na projekt znaku roku formacyjnego i Oazy Żywego Kościoła 2018.

I. Przedmiot i cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie projektu znaku roku 2018. Znak powinien jednoznacznie kojarzyć się z tematem pracy rocznej w ruchu, który brzmi: Młodzi w Kościele, oraz ogólnie z Ruchem Światło-Życie.
Wybrany znak będzie przeznaczony do celów identyfikacyjnych i promocyjnych. Powinien się charakteryzować:
‒ funkcjonalnością (przystosowaniem do wszechstronnego wykorzystania w różnych formatach i rozmiarach),
‒ zgodnością z przesłaniem zawartym w temacie roku,
‒ formą nawiązującą do współczesnych trendów w projektowaniu,
‒ oryginalnością,
‒ pomysłowością.

II. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczestników Ruchu Światło-Życie oraz do innych osób zainteresowanych.
2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

III. Terminy
1. Ostateczny termin nadsyłania projektów: 31 grudnia 2017.
2. Rozstrzygnięcie konkursu: 20 stycznia 2018.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie i wymagania, jakie powinien spełniać projekt
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie projektu zgodnego z założeniami zawartymi w punkcie I.
2. Projekt powinien zostać wysłany w formacie PDF (lub innym wektorowym).
4. Projekt powinien zawierać frazy: Młodzi w Kościele, OŻK 2018 oraz znak fos-zoe.
5. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 projekty.

V. Miejsce składania prac konkursowych
1. Projekty należy przesyłać na adres: redakcja@wydawnictwo-oaza.pl
2. W mejlu należy podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) oraz krótką notatkę o autorze (autorach).

VI. Ocena prac
1. Prace oceniane będą zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt I niniejszego regulaminu.
2. Patronat nad konkursem sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek.
3. Oceny prac dokona jury powołane przez dyrektora Wydawnictwa Światło-Życie.
4. Wyniki konkursu zatwierdzi grono zgromadzone na spotkaniu Centralnej Diakonii Jedności.

VII. Nagroda
1. Autorowi projektu, który wygra konkurs, zostanie przyznana nagroda główna w wysokości 500 zł brutto (w tym honorarium za przekazanie praw autorskich). W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
2. Każdy uczestnik czy zespół otrzyma symboliczny upominek, który zostanie przesłany drogą pocztową pod wskazany adres.

VIII. Prawa autorskie
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych wyżej, osoba zgłaszająca pracę zwalnia organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
3. Zwycięski projekt znaku graficznego stanie się własnością organizatora na podstawie umowy zawartej z autorem, któremu przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiego projektu. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie związane z przejęciem majątkowych praw autorskich do projektu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.
5. Inni autorzy zachowują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych swoich prac. Przekazanie praw dotyczy wyłącznie zwycięzcy.

X. Postanowienia końcowe
1 Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora: www.wydawnictwo-oaza.pl, oraz na stronie: www.oaza.pl.
2. Laureaci konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o wygranej.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz informacji o nich, a także prawo do opublikowania projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w mediach i Internecie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
5. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydawnictwo Światło-Życie, email: wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl, tel.: 12 425 30 88.

 

 

EXSULTATE DEO – PROMOCJA DLA PARAFII I SEMINARIÓW DUCHOWNYCH

Śpiewnik Exsultate Deo jest znany na rynku wydawniczym od wielu lat. Egzemplarze aktualnie dostępne to już jego dziesiąte wydanie. Pierwotnie śpiewnik służył pomocą w przygotowaniu liturgii sprawowanej w czasie oazowych rekolekcji i w oazowych wspólnotach parafialnych. Dzisiaj wykorzystują go także inne wspólnoty kościelne, parafie i seminaria duchowne. W 2015 roku Komisja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski potwierdziła liturgiczny charakter tego śpiewnika.

Exsultate Deo zawiera części stałe mszy świętej, uporządkowane według cyklów mszalnych, wzbogaconych o pieśni na aspersję i śpiewy uwielbienia. Po nich następują śpiewy procesyjne na poszczególne okresy roku kościelnego. Dalej umieszczony jest wybór psalmów do wykorzystania na różne okazje, zestaw pieśni maryjnych i śpiewów na różne okazje. Formacji liturgicznej korzystających z tego śpiewnika mają służyć otwierające śpiewnik teksty z Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, które dotyczą znaczenia śpiewu, omawiają poszczególne śpiewane części mszy świętej, funkcje liturgiczne kantora, psałterzysty, dyrygenta chóru i organisty.

Dla parafii i seminariów mamy szczególną ofertę. W związku z tym, przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym, prosimy o telefon
do Wydawnictwa (12 425 30 88lub e-mail (wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl).

 

 

Serwis korzysta z plików cookies, czyli tzw. „ciasteczek”. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj
Akceptuję