Cena brutto 0.00 pln
ilość 0 shop-koszyk-get-ilosc-szt

POWITANIE

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej.
W razie wątpliwości lub problemów prosimy o wiadomość: wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl lub telefon: 12 425 30 88
Wszystkich naszych klientów zachęcamy do rejestracji, która jest niezbędna do tego, by w pełni korzystać z możliwości sklepu internetowego. 

 

ORGANIZACJA PRACY W OKRESIE OKOŁOŚWIĄTECZNYM

Drodzy klienci informujemy, iż w okresie okołoświątecznym zmieni się organizacja pracy Wydawnictwa oraz godziny otwarcia:

 • w Wielki Czwartek pracujemy do godz. 14.00,
 • w Wielki Piątek wydawnictwo jest nieczynne.

Przesyłki z Państwa zamówieniami będziemy nadawać do czwartku włącznie.

W Wielki Czwartek zostaną przygotowane i wysłane te zamówienia, za które należności wpłyną do środy wieczór (o ile nie będą wymagały produkcji — dotyczy koszulek, bluz).

Przesyłki, za które wpłaty zostaną zaksięgowane w kolejnych dniach, zostaną przygotowane i nadane najpóźniej 23 kwietnia (o ile nie będą wymagały produkcji — dotyczy koszulek, bluz).

 

INFORMACJA W SPRAWIE KONKURSU NA ZNAK ROKU 2019 W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Uprzejmie informujemy, że konkurs na znak roku 2019 w Ruchu Światło-Życie nie został rozstrzygnięty.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu (patrz. pkt. 6 REGULAMIN KONKURSU NA ZNAK ROKU 2019 W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE, poniżej) Wydawnictwo Światło-Życie zarekomendowało pięć prac konkursowych do Centralnej Diakoni Jedności (dalej CDJ). Jednak żadna z nich nie została zaakceptowana przez CDJ, a tym samym zakwalifikowana do dalszego etapu.

Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane na konkurs prace. Autorzy otrzymają przewidziane ww. regulaminem upominki dla uczestników konkursu.
Dalsze prace nad znakiem roku 2019 w Ruchu Światło-Życie pozostają w gestii Moderatora Ruchu i CDJ.

 

REGULAMIN KONKURSU NA ZNAK ROKU 2019 W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Wydawnictwo Światło-Życie (dalej zwane organizatorem) ogłasza konkurs na projekt znaku roku formacyjnego i Oazy Żywego Kościoła 2019.

 

 • 1. Przedmiot i cel konkursu
 1. Konkurs ma na celu wyłonienie projektu znaku roku 2019. Znak powinien jednoznacznie kojarzyć się z tematem pracy rocznej w ruchu, który brzmi: Wolni i wyzwalający, oraz ogólnie z Ruchem Światło-Życie.

Inspiracją i pomocą do opracowania znaku roku formacyjnego ma być tytuł książki „Wolni i wyzwalający”. Tytuł ten jest „jednym z określeń identyfikujących członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i ich misję podejmowaną na kilku kontynentach. Zapraszamy do udziału w Krucjacie, by służyć przez prawdę i miłosierdzie wyzwoleniu tej Ziemi Świętej, jaką jest serce każdego człowieka; wyzwoleniu od tego, co go zniewala i poniża jego godność – szczególnie od lęku, zakłamania, egoizmu, braku poszanowania czystości i życia, alkoholizmu i różnorakich uzależnień. Krucjata odgrywa także wielką rolę jako skuteczny program profilaktyczny dla młodzieży i dorosłych”.

 1. Wybrany znak będzie przeznaczony do celów identyfikacyjnych i promocyjnych. Powinien się charakteryzować:
 2. funkcjonalnością (przystosowaniem do wszechstronnego wykorzystania w różnych formatach i rozmiarach),
 3. zgodnością z przesłaniem zawartym w temacie roku (określonym w ust. 1),
 4. formą nawiązującą do współczesnych trendów w projektowaniu,
 5. oryginalnością (w szczególności projekt powinien być wolny od roszczeń osób trzecich z tytułu praw autorskich),
 6. pomysłowością.

 

 • 2. Uczestnicy konkursu
 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich osób zainteresowanych, a w szczególności do uczestników Ruchu Światło-Życie.
 2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (w przypadku zespołu należy określić wszystkich współautorów).

 

 • 3. Terminy
 1. Ostateczny termin nadsyłania projektów: 20 stycznia 2019 r.
 2. Rozstrzygnięcie I etapu konkursu: 31 stycznia 2019 r.
 3. Rozstrzygnięcie II etapu: informacja o terminie rozstrzygnięcia II etapu zostanie podana do 31 stycznia 2019 r.

 

 • 4. Warunki uczestnictwa w konkursie i wymagania, jakie powinien spełniać projekt
 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie projektu zgodnego z założeniami zawartymi w § 1 wraz z kompletem oświadczeń, których wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (dopuszczalna jest forma skanu komputerowego).
 2. Projekt powinien zostać wysłany w formacie PDF (lub innym wektorowym).
 3. Projekt powinien zawierać frazy: Wolni i wyzwalający, OŻK 2019 oraz znak fos-zoe.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 projekty.

 

 • 5. Miejsce składania prac konkursowych
 1. Projekty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@wydawnictwo-oaza.pl
 2. Brak oświadczeń spowoduje dyskwalifikację pracy ze względów formalnych.

 

 • 6. Ocena prac
 1. Prace oceniane będą zgodnie z kryteriami opisanymi w § 1 niniejszego regulaminu.
 2. Patronat nad konkursem sprawuje moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek.
 3. Oceny prac pod względem formalnym dokona jury powołane przez dyrektora Wydawnictwa Światło-Życie.
 4. W ramach I etapu jury zarekomenduje od trzech do pięciu prac konkursowych, które zostaną przekazane gronu zgromadzonemu na spotkaniu Centralnej Diakonii Jedności, celem wyselekcjonowania prac do dalszego etapu.
 5. W ramach II etapu odbędzie się głosowanie na specjalnej platformie internetowej, o czym organizator poinformuje na stronie wydawnictwo-oaza.pl. Głosować może każda osoba, która będzie chciała wyrazić swoją opinię na temat projektów poddanych głosowaniu.

 

 • 7. Nagroda
 1. Autorowi projektu, który wygra konkurs, zostanie przyznana nagroda główna w wysokości 500 zł brutto (nagroda obejmuje honorarium za przekazanie majątkowych praw autorskich). W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
 2. Każdy uczestnik konkursu, czy zespół, otrzyma symboliczny upominek, który zostanie przesłany drogą pocztową pod wskazany adres.

 

 • 8. Prawa autorskie
 1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
 2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych wyżej, osoba zgłaszająca pracę zwalnia organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 3. Zwycięski projekt znaku graficznego stanie się własnością organizatora na podstawie umowy zawartej z autorem, któremu przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe i osobiste do zwycięskiego projektu. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie związane z przejęciem majątkowych praw autorskich do projektu.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu.
 5. Inni autorzy zachowują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych swoich prac. Przekazanie praw dotyczy wyłącznie zwycięzcy. Uprawnienia organizatora ograniczają się do rozpowszechnienia wszystkich zgłoszonych projektów do celów konkursowych, a także do zachowania prac celem zarchiwizowania dokumentacji dotyczącej przebiegu konkursu.

 

 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora: www.wydawnictwo-oaza.pl, oraz na stronie: www.oaza.pl.
 2. Laureaci konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o wygranej.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz informacji o nich, a także prawo do opublikowania projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w mediach i Internecie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
 5. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydawnictwo Światło-Życie, e-mail: wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl, tel. 12 425 30 88.

 

 • 10. Administrator Danych Osobowych
 1. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Wydawnictwo Światło-Życie, ul. Królowej Jadwigi 148, 30-212 Kraków.
 2. Administrator Danych Osobowych, czyli podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), wprowadził procedury opisujące sposób przetwarzania danych osobowych, a do przetwarzania danych osobowych są dopuszczone jedynie osoby upoważnione.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane te mogą być przetwarzane, także po tym czasie w celu archiwizacji przez okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie krótszy niż wskazany odrębnymi przepisami prawa.
 4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane uczestników konkursu mogą być przekazane podwykonawcom lub innym podmiotom, w tym:
 5. podmiotom świadczącym administratorowi usługi pocztowe i kurierskie,
 6. podmiotom świadczącym administratorowi usługi bankowe i płatnicze,
 7. podmiotom świadczącym administratorowi usługi doradcze, administracyjne, księgowe lub prawne
 8. podmiotom świadczącym administratorowi usługi teleinformatyczne i dostawcom rozwiązań IT,
 9. sądom, instytucjom i organom samorządowym i państwowym.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom konkursu przysługuje prawo:
 11. żądania dostępu do tych danych wraz z prawem wykonania kopii tych danych,
 12. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 13. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 14. przenoszenia danych lub żądania przeniesienia ich do innego podmiotu,
 15. zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
 16. W celu uzyskania informacji, jak skorzystać z uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych osobiście, listownie, telefonicznie pod wskazanym wyżej numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 17. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 18. Urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych, zapewniają adekwatny poziom bezpieczeństwa. Stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, niepożądaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 19. Jeżeli podane przez uczestników dane są nieaktualne, nierzetelne lub nie pokrywają się z rzeczywistością, to może to wpłynąć na niewłaściwe wykonywanie praw i obowiązków przez strony konkursu.

 

Wzór oświadczeń (pobierz)

 

….............................................................................................................................

….............................................................................................................................

imię i nazwisko oraz data urodzenia

(w przypadku zespołu imiona i nazwiska wszystkich uczestników oraz ich daty urodzenia)

….............................................................................................................................

….............................................................................................................................

adres do korespondencji

….............................................................................................................................

….............................................................................................................................

adres poczty elektronicznej i numer telefonu

….............................................................................................................................

….............................................................................................................................

….............................................................................................................................

….............................................................................................................................

krótka notatka o autorze (autorach)

 

Zgłaszam swój udział w Konkursie na Znak Roku 2019 w Ruchu Światło-Życie i w związku z tym:

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu na Znak Roku 2019 w Ruchu Światło-Życie, a także w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora Danych Osobowych (w tym publikację powyższych danych, a także publikację mojego wizerunku), zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Jestem świadomy, że zgoda może być w każdym czasie odwołana. Administratorem Danych Osobowych będzie:

WYDAWNICTWO ŚWIATŁO-ŻYCIE
ul. Królowej Jadwigi 148
30-212 Kraków.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych znajduje się w Regulaminie Konkursu na Znak Roku 2019 w Ruchu Światło-Życie.

 

□ Zapoznałem się z warunkami konkursu, a w szczególności z Regulaminem Konkursu na Znak Roku 2019 w Ruchu Światło-Życie i akceptuję jego postanowienia.

 

□ Jestem autorem projektu zgłoszonego do Konkursu na Znak Roku 2019 w Ruchu Światło-Życie. Projekt jest wolny od wad prawnych, w szczególności od roszczeń osób trzecich z tytułu praw autorskich. Jestem świadomy, że w przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich mogę zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i karnej, określonej przepisami prawa.

 

□ Wyrażam zgodę na publikację zgłoszonego projektu do celów związanych bezpośrednio i pośrednio z Konkursem na Znak Roku 2019 w Ruchu Światło-Życie.

 

□ W przypadku wyłonienia mojej pracy (wygrania konkursu) zobowiązuję się do zawarcia z organizatorem lub podmiotem wskazanym przez organizatora umowy na przekazanie całości majątkowych praw autorskich do projektu i na wyłączne umocowanie do wykonywania osobistych praw autorskich do projektu.

 

….............................................................................................................................

….............................................................................................................................

czytelny podpis

 

 

RODO

Mając na względzie ochronę Państwa danych osobowych, które nam powierzyliście oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów. Znajdziecie je Państwo w Polityce prywatności na naszej stronie w zakładce http://www.wydawnictwo-oaza.pl/pl/i/polityka-prywatnosci.html

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania przysługują Państwu dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzaniu danych. Państwa dane pozostają bezpieczne.

(RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

OGŁOSZENIE ZNAKU ROKU OŻK 2018

W czasie tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych został oficjalnie przedstawiony znak roku OŻK 2018.
Zwycięskim projektem została praca Marii Sewerynowicz!

 


EXSULTATE DEO – PROMOCJA DLA PARAFII I SEMINARIÓW DUCHOWNYCH

Śpiewnik Exsultate Deo jest znany na rynku wydawniczym od wielu lat. Egzemplarze aktualnie dostępne to już jego dziesiąte wydanie. Pierwotnie śpiewnik służył pomocą w przygotowaniu liturgii sprawowanej w czasie oazowych rekolekcji i w oazowych wspólnotach parafialnych. Dzisiaj wykorzystują go także inne wspólnoty kościelne, parafie i seminaria duchowne. W 2015 roku Komisja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski potwierdziła liturgiczny charakter tego śpiewnika.

Exsultate Deo zawiera części stałe mszy świętej, uporządkowane według cyklów mszalnych, wzbogaconych o pieśni na aspersję i śpiewy uwielbienia. Po nich następują śpiewy procesyjne na poszczególne okresy roku kościelnego. Dalej umieszczony jest wybór psalmów do wykorzystania na różne okazje, zestaw pieśni maryjnych i śpiewów na różne okazje. Formacji liturgicznej korzystających z tego śpiewnika mają służyć otwierające śpiewnik teksty z Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, które dotyczą znaczenia śpiewu, omawiają poszczególne śpiewane części mszy świętej, funkcje liturgiczne kantora, psałterzysty, dyrygenta chóru i organisty.

Dla parafii i seminariów mamy szczególną ofertę. W związku z tym, przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym, prosimy o telefon
do Wydawnictwa (12 425 30 88lub e-mail (wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl).

 

 

Serwis korzysta z plików cookies, czyli tzw. „ciasteczek”. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj
Akceptuję