Konkurs na znak roku

Wydawnictwo Światło-Życie, pod patronatem moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie ks. Marka Sędka, ogłasza konkurs na znak roku w Ruchu Światło-Życie.

Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2016. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 13 stycznia 2017 roku.

Zwycięzcy konkursu zostanie przyznana nagroda główna w wysokości 500 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA ZNAK ROKU W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Wydawnictwo Światło-Życie (dalej zwane organizatorem) ogłasza konkurs na projekt znaku roku formacyjnego i Oazy Żywego Kościoła 2017.

 

I. Przedmiot i cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie projektu znaku roku 2017. Znak powinien jednoznacznie kojarzyć się z tematem pracy rocznej w ruchu, który brzmi: Sługa Niepokalanej, oraz ogólnie z Ruchem Światło-Życie. Dobrze byłoby, gdyby znak nawiązywał do 30. rocznicy śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego oraz do 100. rocznicy objawień fatimskich i akcentował temat diakonii, czyli służby.

Wybrany znak będzie przeznaczony do celów identyfikacyjnych i promocyjnych. Powinien się charakteryzować:

‒    funkcjonalnością (przystosowaniem do wszechstronnego wykorzystania w różnych formatach i rozmiarach),

‒    zgodnością z przesłaniem zawartym w temacie roku,

‒    formą nawiązującą do współczesnych trendów w projektowaniu,

‒    oryginalnością,

‒    pomysłowością.

 

II. Uczestnicy konkursu

1.  Konkurs skierowany jest do wszystkich uczestników Ruchu Światło-Życie oraz do innych osób zainteresowanych.

2.  Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

 

III. Terminy

1.  Ostateczny termin nadsyłania projektów:  31 grudnia 2016.

2.  Rozstrzygnięcie konkursu: 13 stycznia 2017.

3.  Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski.

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie i wymagania, jakie powinien spełniać projekt

1.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie projektu zgodnego z założeniami zawartymi w punkcie I.

2.  Projekt powinien zostać wysłany w formacie PDF (lub innym wektorowym).

4.  Projekt powinien zawierać frazy: Sługa Niepokalanej, OŻK 2017 oraz znak fos-zoe.

5.  Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 projekty.

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1.  Projekty należy przesyłać na adres: redakcja@wydawnictwo-oaza.pl

2.  W mejlu należy podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu).

3.  Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 grudnia 2016.

 

VI. Ocena prac

1.  Prace oceniane będą zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt I niniejszego regulaminu.

2.  Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:

-   Jolanta Szpilarewicz (INMK),

-   Renata i Dariusz Borkowscy (Domowy Kościół),

-   Zuzanna Rataj (Wydawnictwo Światło-Życie).

3.  Patronat nad konkursem sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek. On też zatwierdza wynik konkursu.

 

VII. Nagroda

1.  Autorowi projektu, który wygra konkurs, zostanie przyznana nagroda główna w wysokości 500 zł brutto (w tym honorarium za przekazanie praw autorskich) na podstawie umowy o dzieło. W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

2.  Każdy uczestnik czy zespół otrzyma symboliczny upominek, który zostanie przesłany drogą pocztową pod wskazany adres.

 

VIII. Prawa autorskie

1.  Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

2.  W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych wyżej, osoba zgłaszająca pracę zwalnia organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

3.  Zwycięski projekt znaku graficznego stanie się własnością organizatora na podstawie umowy zawartej z autorem, któremu przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiego projektu. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie związane z przejęciem majątkowych praw autorskich do projektu.

4.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.

5.  Inni autorzy zachowują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych swoich prac. Przekazanie praw dotyczy wyłącznie zwycięzcy.

 

X. Postanowienia końcowe

1   Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora: www.wydawnictwo-oaza.pl, oraz na stronie: www.oaza.pl i www.dk.oaza.pl.

2.  Laureaci konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o wygranej.

3.  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz informacji o nich, a także prawo do opublikowania projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w mediach i Internecie.

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

5.  Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydawnictwo Światło-Życie, email: wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl, tel.: 12 425 30 88.