REGULAMIN KONKURSU NA ZNAK ROKU W RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Wydawnictwo Światło-Życie (dalej zwane organizatorem) ogłasza konkurs na projekt znaku roku formacyjnego i Oazy Żywego Kościoła 2018.

I. Przedmiot i cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie projektu znaku roku 2018. Znak powinien jednoznacznie kojarzyć się z tematem pracy rocznej w ruchu, który brzmi: Młodzi w Kościele, oraz ogólnie z Ruchem Światło-Życie.
Wybrany znak będzie przeznaczony do celów identyfikacyjnych i promocyjnych. Powinien się charakteryzować:
‒ funkcjonalnością (przystosowaniem do wszechstronnego wykorzystania w różnych formatach i rozmiarach),
‒ zgodnością z przesłaniem zawartym w temacie roku,
‒ formą nawiązującą do współczesnych trendów w projektowaniu,
‒ oryginalnością,
‒ pomysłowością.

II. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczestników Ruchu Światło-Życie oraz do innych osób zainteresowanych.
2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

III. Terminy
1. Ostateczny termin nadsyłania projektów: 31 grudnia 2017.
2. Rozstrzygnięcie konkursu: 20 stycznia 2018.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie i wymagania, jakie powinien spełniać projekt
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie projektu zgodnego z założeniami zawartymi w punkcie I.
2. Projekt powinien zostać wysłany w formacie PDF (lub innym wektorowym).
4. Projekt powinien zawierać frazy: Młodzi w Kościele, OŻK 2018 oraz znak fos-zoe.
5. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 projekty.

V. Miejsce składania prac konkursowych
1. Projekty należy przesyłać na adres: redakcja@wydawnictwo-oaza.pl
2. W mejlu należy podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) oraz krótką notatkę o autorze (autorach).

VI. Ocena prac
1. Prace oceniane będą zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt I niniejszego regulaminu.
2. Patronat nad konkursem sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sędek.
3. Oceny prac dokona jury powołane przez dyrektora Wydawnictwa Światło-Życie.
4. Wyniki konkursu zatwierdzi grono zgromadzone na spotkaniu Centralnej Diakonii Jedności.

VII. Nagroda
1. Autorowi projektu, który wygra konkurs, zostanie przyznana nagroda główna w wysokości 500 zł brutto (w tym honorarium za przekazanie praw autorskich). W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
2. Każdy uczestnik czy zespół otrzyma symboliczny upominek, który zostanie przesłany drogą pocztową pod wskazany adres.

VIII. Prawa autorskie
1. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych wyżej, osoba zgłaszająca pracę zwalnia organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
3. Zwycięski projekt znaku graficznego stanie się własnością organizatora na podstawie umowy zawartej z autorem, któremu przysługuje pełne autorskie prawo majątkowe do zwycięskiego projektu. W umowie zostaną uregulowane wszelkie kwestie związane z przejęciem majątkowych praw autorskich do projektu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu.
5. Inni autorzy zachowują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych swoich prac. Przekazanie praw dotyczy wyłącznie zwycięzcy.

X. Postanowienia końcowe
1 Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora: www.wydawnictwo-oaza.pl, oraz na stronie: www.oaza.pl.
2. Laureaci konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o wygranej.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz informacji o nich, a także prawo do opublikowania projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w mediach i Internecie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
5. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Wydawnictwo Światło-Życie, email: wydawnictwo@wydawnictwo-oaza.pl, tel.: 12 425 30 88.